Wakko

Wakko

One who refuses to discuss, refuses to learn.